นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) ของชลบุรีเฮาส์

นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) ของ www.chonburihouse.com

1. วัตถุประสงค์

เว็บไซต์ www.chonburihouse.com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลและการติดต่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีแก่ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้สนใจทรัพย์สินในพื้นที่นั้น

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

– ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

– ผู้ใช้งานต้องใช้บริการเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและไม่ละเมิดกฎหมาย

– ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนต่อระบบเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ

– ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อาจแสดงในเว็บไซต์หรือการแจ้งเตือนจากผู้ดูแลเว็บไซต์

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

– ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในข้อมูลที่ให้เข้าสู่ระบบและใช้บริการบนเว็บไซต์

– ผู้ใช้บริการต้องใช้ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น และห้ามเผยแพร่หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกฎเกียรติศาสตร์

– ผู้ใช้บริการต้องเคารพกฎเกียรติศาสตร์และค่านิยมที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการเว็บไซต์

– ผู้ใช้บริการต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่ล่วงหน้าหรือไม่เหมาะสมตามเกียรติศาสตร์

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

– เว็บไซต์ www.chonburihouse.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ใช้บริการต้องระวังและทำความเข้าใจในเงื่อนไขและนโยบายของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

5. การปฏิเสธความรับผิด

– เว็บไซต์ www.chonburihouse.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์

– ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองในการใช้บริการเว็บไซต์

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

– เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ www.chonburihouse.com เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเว็บไซต์

– ผู้ใช้บริการจะต้องขออนุญาตก่อนถ้าต้องการใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

– การใช้งานเว็บไซต์ www.chonburihouse.com และนโยบายเว็บไซต์นี้จะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทยเกี่ยวกับการให้บริการออนไลน์ และการดำเนินกิจการในสาขาอสังหาริมทรัพย์

โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบของกฎหมายต่อไปนี้:

– กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: เว็บไซต์ www.chonburihouse.com ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

– กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เว็บไซต์ www.chonburihouse.com จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การรักษาความเป็นส่วนตัวและความเชื่อถือได้จากผู้ใช้บริการ

– กฎหมายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์: เว็บไซต์ www.chonburihouse.com จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายว่าด้วยการเซ็นต์ดิจิทัล, การรักษาความลับของข้อมูล และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์

– กฎหมายสื่อมวลชน: เว็บไซต์ www.chonburihouse.com จะปฏิบัติตามกฎหมายสื่อมวลชนเพื่อรักษาความเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการและเรียกร้องสิทธิ์ของผู้ใช้บริการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึง:

– กฎหมายการประกาศขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์: เว็บไซต์ www.chonburihouse.com จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกาศขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีในเว็บไซต์

– กฎหมายการโฆษณา: เว็บไซต์ www.chonburihouse.com จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เช่น การไม่ประกาศโฆษณาเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฏในเว็บไซต์

– กฎหมายการค้าและการการแข่งขัน: เว็บไซต์ www.chonburihouse.com จะปฏิบัติตามกฎหมายการค้าและการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ทำการกระทำที่ก่อให้เกิดการค้าไม่เป็นธรรมหรือการกำกับดูแลไม่เหมาะสมในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์